پست های ارسال شده در آدر سال 1387

summer palace (قصر تابستانی)

قصر تابستانی قصرتابستانیپکنکهدرسال 1750 میلادیساختهشدهاست،شاهکاریدرطراحیباغ‌هایچینیاست. درطبیعتی زیبا ،تپه‌هاوآب‌هاباسرسراها،معابد،پل‌هاوقصرهایساختهدستبشرترکیبشدهاستومجموعه‌ایهماهنگکهواجدارزش‌هایزیباشناختیوالاییاسترابهوجودمی‌آورد. مجموعهباستانیقصرتابستانیپکنازسال 1998 درفهرستمیراثجهانییونسکوثبتشدهاست. (تپه عمر طولانی (باارتفاعیحدود 60 متر) ودریاچهکونمینگ (کهحدوددوسوممساحتکلمجموعهرا
/ 6 نظر / 41 بازدید