(1) Drum and Bell Towers

برجهای طبل و زنگ پکن

برجهای طبل و زنگ در انتهای شمالی محور مرکزی شهر قرار گرفته اند که امروزه جنوب ایستگاه راهروی زیرزمینی( HouHai )،به سمت شرق را در بر میگیرد.برجهای طبل و زنگ یک مشخصه عمومی شهرها ومعابدچینی هستند.با نگاه به آثار چینیان در گذشته مشاهده می کنیم  زنگهاوطبلها اساس و نماد موسیقی در چین باستان بودند .بعد ها آنها از این برج ها و زنگها برای نشان دادن وقت و زمان استفاده نمودند که در طول سلسله های یوآن ، مینگ و چینگ این کارادامه داشت.                                                                                          دوره ها و سلسله ها،تغییرکردنداما این وضع همچنان ادامه داشت وعمومااین زنگ هادرطی شب زنگ زده میشد ندالان هم

شمامی توانیدطنین ضربهاراازبرج طبل  قدیمی بشنوید.برج زنگ وبرج طبل شهر پکن در سال ۱۹۵۷ در فهرست آثار تاریخی و فرهنگی حفاظت شده قرار گرفته و درسال 1996نیز در فهرست آثار فرهنگی ویژه حفاظت شده  ایالتی ثبت شده اند.

Drum Tower(برج طبل)

برج طبل محل ومرکز نگهداری و نشان دادن وقت وزمان در تمام سطح شهربوده ومجهز به ساعت آبی برنزی بود که در آن صدای طبل بعنوان زنگ ساعت زمان را مشخص میکرد. در آن محل چهار ساعت آبی برنزی وجود داشت که در زمان سلسله ودودمان سونگ ساخته شده بودند. ما بین این چهاردستگاه یک زنگ برنزی بزرگ بود ،که توسط یک مجموعه ازوسیله های مکانیکی بهم  متصل شده و به یک ساعت آبی ارتباط داده شده بودندکه هرربع ساعت یکی از آنها با سرعت به زنگ برخورد میکرد و صدای بلندی را ایجاد می نمود. بعد از مدتی این سیستم زمان مورد اشاره، ارزش واعتبار خودرا کم کم ازدست داد  و جایش رابه حلقه های سوزانی داد که در آن ،ساعات با صدای طبل اعلام میشد .،) برج طبل در سال ۱۲۷۲ ودرزمان سلطنت قوبلای خان بنا شد.)

در  سال۱۴۲۰ ،در زمان ساسله مینگ ،ساختمان مقدارکمی  بسمت شرق ازمحل اصلی تغییر داده شدو مجددادر سال ۱۸۰۰ ،در  زمان سلسله چینگ ،تغییر ات آن در مقیاس وسیعی انجام شد.  برج طبل یک برج کاملا چوبی سه طبقه است که در آن سقف  بام دارای لبه های سر بالا بوده و ارتفاع کل برج را به 47 متر رسانده است. طبقه نخست این برج یک تراس مربعی شکل مستحکمی با ارتفاع 4 متر و طول 55.6 متر و پهنای 30 متر است.جلو و پشت این  تراس سه طاق باز  میباشد که از دو طرف بهمدیگر ارتباط دارند.پیش آمدگی لبه بامها موجب وسعت این بنای چوبی  زیبا با دیوار های قرمزش و سقف خاکستری رنگ شیشه ایش و در سبز ش شده است.

در سال 1980 بعد از یکسری تعمیرات کلی در برج طبل  این برج بروی  مردم و جهانگردان باز شد تا نمای زیبائی از فرهنگ مردم چین باستان را به نمایش گذاشته باشد.

/ 0 نظر / 59 بازدید